Tên Game: Tom Clancy's Splinter Cell ConVicTion
Độ khó: 5/10 Đa số là tốn thời gian chơi chứ không phải tìm kiếm zi nhìu
Sô ACH: 55 cần có một người chơi Co-Op cùng
1 Realistic Difficulty 50G
Hoàn Tất single player ở "Realistic" difficulty
2 Co-op Realistic Difficulty 50 G
Hoàn tât mục chơi co-op ở "Realistic" difficulty
3 Quality Time 20G
Mời 1 người bạn tham gia mục chơi co-op hoặc game mode session
4 Hunter 10G
Hoàn thành 1 map "Hunter" game mode ở mục co-op
5 Last Stand 10G
Hoàn thành 1 map "Last Stand" game mode ở mục co-op
6 Hunter Completionist 20G
Hoàn thành tất cả map "Hunter" game mode ở cấp độ rookie hoặc normal difficulty
7 Hunter Master 50G
Hoàn thành tất cả map "Hunter" game mode ở cấp độ realistic difficulty
8 Last Stand Completionist 20G
Hoàn thành tât cả map "Last Stand" game mode ở cấp độ rookie hoặc normal difficulty
9 Last Stand Master 50G
Hoàn thành tất cả map "Last Stand" game mode ở cấp độ realistic difficulty
10 Face-Off Completionist 20G
Hoàn thành tất cả map "Face-Off" game mode có sử dụng connection type
11 Face Off 10G
Thắng một trận "Face-Off" game mode
12 Preparation Master 30G
Hoàn thành tât cả prepare & execute challenges
13 Stealth Master 30G
Hoàn thành tất cả vanish challenges
14 Best Of The Best 30G
Hoàn thành tất cả Splinter Cell challenges
15 Well-Rounded 50G
Hoàn thành tất cả challenges
16 Weapon Upgraded 10G
Mua đủ 3 upgrades cho 1 vuc khí bất kì
17 Gadget Upgraded 10G
Mua đủ 3 upgrades cho 1 gadget bất kì (Bom lựu đạn….)
18 Weapons Expert 20G
Mua đủ 3 upgrades cho tất cả weapons
19 Gadgets Expert 20G
Mua đủ cả 2 upgrades cho tất cả gadgets
20 Weapons Collector 20G
Mở khóa tất cả vũ khí weapons
21 Variety 10G
Mua 1 uniform
22 Accessorizing 10G
Mua 1 accessory (phụ tùng) cho 1 uniform bất kì
23 Ready For Anything 20G
Mua tất cả 9 accessories cho tất cả uniforms
24 Fashionable 20G
Mua đủ 6 texture variants cho tất cả uniforms
25 Perfect Hunter 20G
Hoàn thành 1 map Hunter mà không bị phát hiện ở realistic difficulty
26 Last Man Standing 50G
Ở Last Stand, sống sót qua tất cả đợt tấn công của đối thủ trong 1 map ở 1 session mà không bị hạ gục
27 Revelations 10G
Tìm ra Anna Grimsdottir's dark secret
28 Who let the docks out? 20G
Hoàn tất CO-OP "San Francisco, CA" mission ở cấp độ Rookie hoặc Normal difficulty
30 Rise from the graves 20G
Hoàn tất CO-OP "New Orleans, LA" mission ở cấp độ Rookie hoặc Normal difficulty
31 Just free yourself 20G
Hoàn tất CO-OP "Portland, ME" mission ở cấp độ Rookie hoặc Normal difficulty
32 Experimental Treatment 20G
Hoàn tất CO-OP "Salt Lake City, UT" mission ở cấp độ Rookie hoặc Normal difficulty
33 Team congratz 50G
Hoàn tất Deniable Ops: Insurgency ở cấp độ Realistic difficulty trong Hunter hoặc Infiltration game mode
34 King of the crypt 30G
Trong "Crypt", thực hiện (12) hand to hand takedowns mà không báo động những tên khác
35 Watch the soap 30G
Trong "Washroom", vô hiệu (1[IMG]emoj/fb-glasses.png[/IMG] tên lính
36 Thinking inside the box 30G
Trong khu vực đầu tiên của "San Francisco, CA" map, vô hiệu (12) tên lính trong cái “công te nơ”
37 Demolition crew 30G
Hoàn thành CO-OP "Under Construction" bắn tất cả các vật gây nổ trong realistic difficulty
Secret Achievements
38 Merchant's Street Market 20G
Hoàn tất Single Player Story "Merchant's Street Market" ở cấp độ bất kì
39 Kobin's Mansion 20G
Hoàn thành Single Player Story "Kobin's Mansion" ở cấp độ bất kì
40 Price Airfield 20G
Hoàn thành Single Player Story "Price Airfield" ở cấp độ bất kì
41 Diwaniya, Iraq 20G
Hoàn thành Single Player Story "Diwaniya, Iraq" ở cấp độ bất kì
42 Washington Monument 20G
hoanf thành Single Player Story "Washington Monument" ở cấp dộ bất kì
43 White Box Laboratories 20G
Hoàn thành Single Player Story "White Box Laboratories" ở cấp độ bất kì
44 Lincoln Memorial 20G
Hoàn thành Single Player Story "Lincoln Memorial" ở cấp độ bất kì
45 Third Echelon HQ 20G
Hoàn thành Single Player Story "Third Echelon HQ" ở cấp độ bất kì
46 Michigan Ave. Reservoir 20G
Hoàn thành Single Player Story "Michigan Ave. Reservoir" ở cấp độ bất kì
47 Downtown District 20G
Hoàn thành Single Player Story "Downtown District" ở cấp độ bất kì
48 White House 20G
Hoàn tất Single Player Story "White House" ở cấp độ bất kì
49 St. Petersburg Banya 20G
Hoàn thành CO-OP Story "St. Petersburg Banya" ở cấp độ bất kì
50 Russian Embassy 20G
Hoàn thành CO-OP Story "Russian Embassy" ở cấp dộ bất kì
51 Yastreb Complex 20G
Hoàn thành CO-OP Story "Yastreb Complex" ở cấp độ bất kì
52 Modzok Proving Grounds 20G
Hoàn thành CO-OP Story "Modzok Proving Grounds" ở cấp độ bất kì
53 Judge, Jury and Executioner 10G
Hạ Tom Reed(Ở map cuối trong cảnh nói chuyên vớithằng Reed Bass nó hai lần rồi đến lần thứ 3 shoot nó)
54 Man of Conviction 10G
Cho phép Tom Reed song(Cũng như trên nhưng cả 3 lần đều Bass tha cho nó sau đó con bồ mình cũng sẽ cho nó 1 viên)
55 Survivor 10G
Đấu CO-OP với một nhóm bạn và sống sót
Thú thật là có nhìu ACH mà mình vẫn chưa mở được mình làm bài này trong quá trình dich từ trang WEB nước ngoài để mở ACH. Nên nếu các bạn có bí ACH nào thì hiện giờ minh:-??. Nếu có vấn đề gì các bạn cứ đễ lại tin trong Topic mình sẽ lên Youtube nghiên cứu.
Chúc các bạn thành công:sh:>[IMG]emoj/fb-big-smile.png[/IMG]<