Các bác cho em hỏi đoạn đi cùng thằng phi công vào đoạn bọn địch đang đwsng họp, thằng phi công bắn chỉ thiên roài chạy. Mình nhấn LS chạy theo mà không đwowjc, toàn đi bộ nên tèo. Các Bác chỉ gúp em chạy trên xbox như thế nào với. Ức chế vãi. Thanks các Bác.